Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van:

Wagner Nederland B.V, Savannahweg 64,3542 AW Utrecht

Inschrijfnummer K.v.K. te Utrecht: 30175578


ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop en/of tot het verrichten van werkzaamheden met betrekking tot beveiligingssystemen en aanverwante producten en materialen van Wagner Nederland B.V. geves-tigd te Utrecht, hierna te noemen “Wagner”.
 2. De koper c.q. opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”.
 3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
 5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijk heid van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

 1. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van Wagner bin dend.
 2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Wagner bindend.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van Wagner zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aan bieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft Wagner het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Getoonde en verstrekte brochures en/of modellen e.d. gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Indien de wederpartij een aanbieding c.q. offerte niet aanvaardt, is hij verplicht op het eerste verzoek van Wagner, alle bij de aanbieding c.q. offerte geleverde omschrijvingen, tekeningen en/of berekeningen aan Wagner te retourneren.
 4. Wagner heeft het recht de kosten die gemoeid zijn met de aanbieding c.q. offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits Wagner de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.
 5. A.    Indien tussen de datum van het sluiten van de overeen komst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen en dergelijke, is Wagner gerechtigd de verhogingen aan de wederpar tij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door Wagner en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is Wagner gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.
  B.    Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of be drijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na tot standkoming van de overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend c.q. in rekening mogen worden gebracht. Bij prijsverhogingen zoals hiervoor in dit artikel vermeld, binnen een kortere termijn dan 3 maanden, is de weder partij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 4: INSCHAKELING DERDEN

Wagner is bevoegd, om ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is, derden in te schakelen.

ARTIKEL 5: VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

 1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:
  A.    Wagner tijdig kan beschikken over de voor de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden benodigde gegevens. De wederpartij overlegt hierover met Wagner indien hij dit nodig acht;
  B.    Wagner op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang krijgt tot de plaats(en) waarin de werkzaamheden dienen te worden verricht;
  C.    de plaats(en) waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij is c.q. zijn van overtollige materialen e.d.;
  D.    Wagner kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor eventueel benodigde energie, zoals elektriciteit, gas, water e.d. binnen de door Wagner aangegeven afstand. De energiekosten zijn voor rekening van de wederpartij. Eventuele kosten van aanleg en onderhoud van aansluitmogelijkheden komen voor rekening van de wederpartij.
 2. De wederpartij dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van de door Wagner te verrichten werkzaamheden daardoor geen vertraging ondervindt.
 3. De wederpartij garandeert de juistheid en de compleetheid van de voor de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden verstrekte noodzakelijke gegevens, bescheiden, tekeningen e.d. en vrijwaart Wagner ter zake.
 4. Indien de wederpartij niet of niet-tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, is Wagner gerechtigd de daaraan verbonden kosten en/of schade bij de wederpartij in rekening te brengen.

ARTIKEL 6: LEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN

 1. Levering geschiedt niet franco, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Opgegeven termijnen waarbinnen zaken moeten zijn geleverd c.q. werkzaamhe den moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is over eenge komen. Bij niet-tijdige levering dient Wagner derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 3. Bij levering in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.
 4. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering.
 5. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpar tij te leveren dan wel de te verrichten werkzaamheden uit te voeren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt Wagner zich het recht voor de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Wagner stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij Wagner in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren.
 6. Indien de wederpartij ook na verloop van de door Wagner gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft Wagner het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en renten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 7. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen prijs c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen onverlet.
 8. Wagner is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij – vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan.

ARTIKEL 7: VOORTGANG LEVERING

 1. Wanneer de leveringen of werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van Wagner niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is Wagner gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten, waaronder begrepen voorrijkosten, aan de wederpartij in rekening te brengen.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de door Wagner aangenomen werken blijkt, dat deze onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van aan Wagner niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft Wagner het recht te vorderen dat de aan Wagner verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uit voering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer het zelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Wagner heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door Wagner verrichte werkzaamheden.
 3. Alle onkosten welke door Wagner worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Indien, buiten de overeengekomen werkzaamheden, extra werk (meerwerk) dient te worden verricht, zullen partijen hierover overleg hebben. Meer- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen Wagner en de wederpartij overeengekomen te worden en zo nodig schriftelijk te worden bevestigd.

ARTIKEL 8: TRANSPORT

 1. Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door Wagner te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Wagner is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan de zaken geleden.
 3. De wederpartij dient zich tegen voormelde risico's adequaat te verzekeren.
 4. De wederpartij staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming en is verantwoordelijk voor de uitlading.
 5. Niet-geaccepteerde bestellingen c.q. leveringen worden door Wagner, voor rekening en risico van de wederpartij, opgeslagen, één en ander conform het bepaalde in artikel 6.

ARTIKEL 9: RECLAMES EN RETOURZENDINGEN

 1. De wederpartij is verplicht direct na het in ontvangst nemen van de zaken c.q. het beëindigen van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient zulks te worden aangetekend op de begeleidingsbon en onmiddellijk ter kennis van Wagner te worden gebracht, dan wel dient de wederpartij Wagner binnen 24 uur na ontvangst van de zaken c.q. beëindiging van de werkzaamheden hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging hiervan aan Wagner.
 2. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ont vangst van de zaken c.q. beëindiging van de werkzaamheden aan Wagner te worden gemeld.
 3. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, wordt ten aanzien van natuurlijke personen, die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, tevens het bepaalde in lid 7 van artikel 10 in aanmerking genomen.
 4. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Wagner is kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de uit te voeren werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd.
 5. Reclames schorten de betalingsverplichting van de weder partij niet op.
 6. Wagner dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
 7. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van Wagner indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.
 8. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Wagner te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij Wagner de reclame gegrond verklaart.
 9. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
 10. In geval van terechte reclames zal de schade worden afge wikkeld krachtens het bepaalde in artikel 10.

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

 1. Wagner kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover deze aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten, dan wel indien uit wettelijke bepalingen van dwingend recht anders voortvloeit. Een zelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden of andere derden die Wagner bij de uitvoering van zijn werkzaamheden inschakelt.
 2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Wagner - uit welken hoofde ook - beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding.
 3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is Wagner nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Wagner gesloten verzekering.
 4. Indien zich in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht Wagner zich die zaken – te zijner keuze – kosteloos te herstellen dan wel te vervangen. Wagner staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
 5. A. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Wagner tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.
  B. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een   beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van 1 (één) jaar, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan, waarbinnen Wagner tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken.
 6. Zo door Wagner geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
 7. Wagner hanteert wat betreft de Wagner Rook Aanzuig Systemen een garantietermijn van:  
  A. maanden na ingebruikname c.q. oplevering indien de wederpartij zelf gebruiker is en het product ten behoeve van zichzelf koopt;
  B. 18 maanden na levering indien de wederpartij wederverkoper is en het product derhalve uiteindelijk door klanten van deze wederverkoper in gebruik zal worden genomen.
  Wagner hanteert wat betreft het Wagner Oxy Reduct Systeem een garantietermijn van: 12 maanden na de levering.
 8. De wederpartij verliest diens rechten jegens Wagner, is aansprakelijk voor alle schade en  vrijwaart Wagner tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
  A. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies en/of adviezen van Wagner strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de wederpartij;
  B. voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan Wagner zijn verschaft en/of voorgeschreven;
  C. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij zelf of een derde namens de wederpartij werkzaamheden, reparaties, etc. aan het geleverde c.q. de installatie heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wagner.

ARTIKEL 11: BETALING

 1. Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
  A. zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist;
  B. zal de wederpartij aan Wagner de wettelijke vertragingsren te verschuldigd zijn, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maan den aangemerkt;
  C. zal de wederpartij, na daartoe door Wagner te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de hoofd som en de vertragings rente met een absoluut minimum van € 150,00;
  D. heeft Wagner het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. Wagner zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
 3. Ter keuze van Wagner kan, in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebreke stelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
 4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Wagner bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten, totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn, indien Wagner het redelijke vermoeden heeft, dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. A. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meerdere tegenvorderingen op de gebruiker heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
  B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

ARTIKEL 12: GEHEIMHOUDING EN EXCLUSIVITEIT

 1. Wagner is verplicht tot geheimhouding van alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door de wederpartij ter beschikking is gesteld en al hetgeen hem uit hoofde van de opdracht wordt toevertrouwd.
 2. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke verplichtingen of beroepsregelingen Wagner een informatieplicht en/of mededelingsplicht opleggen.
 3. Wagner is niet gerechtigd de informatie e.d. die hem door de wederpartij ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

ARTIKEL 13: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Wagner is rechthebbende op rechten van industriële en intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van tekeningen, ontwerpen, constructies, softwaremodellen, omschrijvingen, adviezen e.d..
 2. De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten - openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen - is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Wagner voorbehouden.
 3. Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan Wagner verschuldigde, komt aan de wederpartij ter zake het voorgaande een gebruiksrecht toe.

ARTIKEL 14: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Wagner behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpar tij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens Wagner heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
 2. In geval Wagner een beroep doet op het eigendomsvoor behoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbon den, onverminderd het recht van Wagner vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
 3. De wederpartij is verplicht Wagner terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

ARTIKEL 15: PAND/WARRANTAGE

Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens Wagner heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. Wagner kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van Wagner op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
ARTIKEL 16: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en Wagner gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedel schuld erkent.
ARTIKEL 17: OVERMACHT

 1. Ingeval nakoming van datgene waartoe Wagner krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van Wagner, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van Wagner, is Wagner gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens Wagner tot aan dat moment te voldoen.
 2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuur verschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij Wagner, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
 3. Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover Wagner in gebreke mocht blijven prompt aan zijn verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de wederpartij, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contract aan Wagner verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

ARTIKEL 18: SERVICEOVEREENKOMST

Indien partijen met betrekking tot het geleverde een aparte serviceovereenkomst sluiten, zullen in de serviceovereenkomst alle specifieke afspraken en voorwaarden met betrekking tot de serviceverlening worden opgenomen.
ARTIKEL 19: ANNULERING EN ONTBINDING

 1. A. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel  6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.
  B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 2. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien Wagner daarin toestemt. Alsdan is de wederpartij aan Wagner, naast vergoeding van ten minste 30% van de koopsom c.q. afgesproken prijs, verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, alsdan niet be- of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Wagner ter zake.
 3. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

ARTIKEL 20: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 1. Op de tussen Wagner en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoeg de Nederlandse rechter, zij het dat Wagner de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Wagner is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
 3. In geval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat Wagner aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de wederpartij kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.
 4. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is Wagner gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Wijziging  d.d. 31 Juli 2009 en adres 1 April 2016