Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Brandbeveiliging zonder blusresiduen

Brandbeveiligingsoplossingen voor ICT

Om een betrouwbare IT-operatie te garanderen, 24 uur per dag, 7 dagen per week, zijn gecoördineerde veiligheidsmaatregelen nodig. In IT-structuren met een hoge beschikbaarheid, redundantie in de airconditioningtechniek en een ononderbroken stroomvoorziening en regelmatig onderhoud zonder onderbreking van de functionaliteit zijn standaardmaatregelen. Een intelligent brandbeveiligingssysteem kan ook brandrisico's voorkomen en persoonlijke bescherming, bescherming van het milieu en bescherming van eigendommen garanderen. De basisbeveiliging biedt zeer gevoelige rookmelders in het brandmeldsysteem. Bovendien biedt een automatisch blusgassysteem met stikstof extra bescherming in geval van nood, waardoor de brand efficiënt wordt gedoofd zonder dat er residu achterblijft. Een groot aantal exploitanten van datacenters vertrouwt op vrije koeling om de hoge energiekosten onder controle te krijgen. WAGNER biedt hiervoor ook individuele brandbeveiligingsoplossingen, die niet alleen de hoogste mate van veiligheid bieden, maar ook de stroomtoevoer in geval van brand kunnen onderbreken.

Actieve brandpreventie met OxyReduct

Het brandveiligheidsconcept van WAGNER is gebaseerd op actieve brandpreventie met het zuurstofreductiesysteem OxyReduct®. Het actieve brandpreventiesysteem verlaagt de zuurstofconcentratie binnen de beschermingszone van 20,9% van het volume in de normale omgevingslucht naar een lager beschermingsniveau. Dit wordt gedaan door gecontroleerd stikstof aan het gebied toe te voegen. Dit "haalt letterlijk de lucht uit het vuur om te ademen", verdere ontwikkeling van het vuur is niet meer mogelijk. De hiervoor benodigde stikstof wordt op een milieuvriendelijke en kostenefficiënte manier aan de omgevingslucht ter plaatse onttrokken.

De mate waarin het zuurstofgehalte moet worden verlaagd, wordt altijd bepaald aan de hand van de maatgevende materialen en de bijbehorende ontstekingsgrens. Voor de IT-sector zijn de ontstekingsgrenzen van de bestaande stoffen en de vereiste concentratie van de zuurstofreductie installatie in NEN-EN 16750 en Vds 3527 voorgeschreven. In andere beschermingsgebieden wordt de vereiste zuurstofconcentratie bepaald met WAGNER brandtesten indien nodig. Bovendien moet er rekening mee worden gehouden of de vrije toegang voor personeel of klanten ten allen tijde gegarandeerd moet zijn of niet. Er worden verschillende brandbeveiligingsconcepten - sommige met meertraps zuurstofreducties - gebruikt, die optimaal zijn aangepast aan hun omgeving en het vereiste beschermingsdoel.

Detecteer smeulende branden: vroege branddetectie met TITANUS® rookaanzuigdetectoren

Er moet een automatische brandmeldcentrale (BMC) worden geïnstalleerd om de gebouwen van een IT-systeem met betrekking tot brandbeveiliging te bewaken. Voor de planning het ontwerp en installatie van automatische brandmeldinstallaties moet NEN2535 in acht worden genomen. Puntdetectoren worden vaak gebruikt voor de bewaking van IT-ruimtes. Het is belangrijk dat deze worden aangepast aan het te bewaken gebied en aan de te verwachten brandparameters. Vroege branddetectie in geklimatiseerde IT-ruimtes met conventionele puntdetectoren is moeilijk omdat de rook met de toevoerlucht wordt vermengd. De branddetectoren detecteren dus pas een brand wanneer deze zich in aanzienlijke mate heeft ontwikkeld. Actieve bescherming in de IT-sector wordt geboden door aspiratiedetectiesystemen (rookaanzuigsystemen) met een hoge gevoeligheid, die ondanks de hoge luchtstromen al in de ontwikkelfase een brand detecteren.  De TITANUS® rookaanzuigrookmelders van WAGNER zorgen voor een betrouwbare vroegtijdige branddetectie en daarmee voor het beslissende tijdsvoordeel: 2 gram materiaal binnen 180 seconden is voldoende om het systeem te activeren. Verschillende alarmdrempels maken het mogelijk om onderscheid te maken tussen verschillende brandsituaties en de reacties op de betreffende brand kunnen overeenkomstig worden aangepast. Vroegtijdige branddetectie zorgt ervoor dat de gevolgen van een beginnende brand vroegtijdig worden ingeperkt en eventuele schade tot een minimum wordt beperkt.

Tweemelder afhankelijkheid tegen onechte/ongewenste meldingen

Het rookaanzuigsysteem kan worden ontworpen als een dubbel detectiesysteem om een automatisch blussysteem te detecteren activeren in geval van brand. Het voldoet daarmee aan de eisen van NEN2535 dat twee onafhankelijke detectoren een brandalarm signaleren.

Verhoogde gevoeligheid door combinatie

Rookaanzuigmelders werken met combinatieeffect, dat optreedt wanneer meerdere aanzuigopeningen zich in een ruimte bevinden en tegelijkertijd rookdeeltjes aanzuigen. De responsgevoeligheid van een aspiratiedetector wordt daardoor aanzienlijk versterkt. Conventionele, punts rookmelders daarentegen, activeren alleen een alarm als een vooraf gedefinieerde rookdichtheidswaarde of verhoging van de rookdichtheid wordt overschreden. Aspiratierookmelders daarentegen detecteren betrouwbaar zelfs wervelende rookdeeltjes in een ruimte.

Lokale bewaking met TITANUS® rookaanzuigmelders

Naast ruimtebewaking is het zinvol om apparatuur, zoals schakelkasten, serverkasten of meet- en regelapparatuur, die meestal de bron of oorzaak van de brand vormen, te controleren op het ontstaan van een brand door middel van vroegtijdige detectie. De rookaanzuigsystemen van WAGNER kunnen bijvoorbeeld langs de serverracks worden geïnstalleerd om in een vroeg stadium te detecteren waar het brandgevaar het grootst is. Met het TITANUS RACK.SENS® systeem biedt WAGNER ook een speciale oplossing voor installatie in IT-, server- en schakelkasten. Het geïntegreerde systeem voor branddetectie en -blussing biedt kosteneffectieve bewaking van maximaal 5 kasten met één systeem. Het systeem is geschikt voor apparaten met een totale hoogte van 44,45 mm (1U) met externe blusgasfles of voor apparaten met een totale hoogte van 88,9 mm (2U) met geïntegreerde blussing.

Brandveiligheidsconcept voor IT-toepassingen

Om ervoor te zorgen dat schadepreventie in de IT-sector effectief is, is het belangrijk dat alle maatregelen die voor dit doel worden genomen, worden afgestemd op de beschermingsdoelstellingen van de betreffende organisatie en worden gecombineerd.

De internationale richtlijnen kunnen worden gebruikt als basis voor de planning van de te nemen veiligheidsmaatregelen, bijvoorbeeld bij de bouw van een serverruimte. Basisbeveiliging beschrijft een procedure voor het identificeren en implementeren van beveiligingsmaatregelen voor IT-gebieden. Het heeft tot doel een passend beschermingsniveau voor IT-gebieden vast te stellen en doet aanbevelingen met betrekking tot technische, organisatorische een persoonlijke beschermingsmaatregelen.

Zowel structurele brandbeveiligingsmaatregelen zoals het gebruik van onbrandbare materialen als de structurele scheiding van brandcompartimenten, bijvoorbeeld door middel van een branddeur, moeten worden voorzien. Daarnaast moeten er organisatorische maatregelen worden genomen, zoals het opstellen van vluchtwegenplannen en brandweerplannen. Naast technische maatregelen zoals toegangscontrole, moeten ook een brandmeldinstallatie (BMI / BMC) en een brandblussysteem (blusgasinstallatie) in de IT-ruimte worden aangebracht. Om ervoor te zorgen dat de verschillende structurele, organisatorische en plantomgevings-specifieke brandbeveiligingsmaatregelen op een verstandige manier samenwerken en aan de beschermingsdoelstellingen voldoen, is het raadzaam om in een vroeg stadium een geïntegreerd brandbeveiligingsconcept op te stellen. Reeds bij de planning het ontwerp van een datacentergebouw moet worden bepaald waar brandcompartimenten moeten worden ingesteld, waar brandbare materialen  voorkomen of waar een verhoogde vloer geschikt is voor het leggen van leidingsystemen voor vroegtijdige branddetectie. In  de ontwerpfase van een IT-systeem moeten brandbeveiligingsspecialisten worden geraadpleegd.

Waroom WAGNER?

Als ervaren brandbeveiligingsexpert sinds 1976 heeft WAGNER speciaal voor de IT-sector preventieve brandbeveiligingsoplossingen ontwikkeld.

Overtuig uzelf van onze diensten           Neem hier contact met ons op

.

Belangrijke NEN normen voor brandmeldinstallaties, zuurstofreductie- en brandblussystemen

  • NEN 2535 norm voor brandveiligheid van gebouwen. Brandmeldinstallaties. systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen
  • NEN-EN 16750 norm voor zuurstofreductie installaties
  • NEN-EN 15004 norm voor blusgasinstallaties
  • EN12094 norm voor de aansturing van blusinstallaties.