Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Brandbeveiligingsoplossingen voor magazijnen & logistiek

Brandpreventie, branddetectie en brandbestrijding in het magazijn

WAGNER biedt exploitanten van magazijnen en logistieke centra innovatieve brandbeveiligingsconcepten ter ondersteuning van de bedrijfsveiligheid en de bescherming van personen, processen en goederen: met het actieve brandpreventiesysteem OxyReduct® wordt de zuurstofconcentratie zo verlaagd in een vooraf gedefinieerd beschermingsbereik, zodat het ontstaan en de ontwikkeling van een brand preventief onder controle wordt gebracht. In tegenstelling tot de brandbeveiliging met sprinklers wordt brand preventief voorkomen door zuurstofreductie.

De zeer gevoelige TITANUS® rookaanzuigdetectoren van WAGNER detecteren een brand tot 2.000 keer gevoeliger dan conventionele rookmelders en bieden zo het beslissende tijdsvoordeel in geval van brand. Ondanks hun hoge gevoeligheid zijn de rookaanzuigmelders uiterst veilig tegen valse alarmen dankzij het gebruik van filters, intelligente signaalverwerking LOGIC.SENS en driftcompensatie.

Op het gebied van brandbestrijding biedt WAGNER de gasblustechnologie FirExting® aan. De automatische gasblussystemen blussen met inerte gassen (stikstof, argon, CO2). Het voordeel van blusmiddelen: ze zijn efficiënt en residu-vrij. Goederen blijven vrij van waterschade, die vaak het gevolg is van het blussen met conventionele sprinklersystemen, en processen kunnen onmiddellijk worden hervat.

Brandveiligheids ontwerp voor magazijnen en logistiek

Het ontwerp van magazijngebouwen - of het nu gaat om een nieuw magazijn, een verbouwing van een magazijn of een uitbreiding van een gebouw - vereist dat rekening wordt gehouden met verschillende voorschriften en wettelijke richtlijnen met betrekking tot brandbeveiliging. Vereisten voor brandbeveiliging vloeien in de eerste plaats voort uit het Bouwbesluit. Dit zijn publiekrechtelijke aanspraken, die op hun beurt slechts als minimumeisen moeten worden opgevat. Zij hebben echter slechts betrekking op een beperkt aantal beschermingsdoelstellingen. Om aan de brandveiligheidseisen van verzekeringsmaatschappijen te voldoen, zijn vaak verdere brandveiligheidsmaatregelen nodig. In de regel is dit de enige manier om verdere beschermingsdoelstellingen te bereiken, zoals de bescherming van eigendommen of de verplichting om de verkeersveiligheid te waarborgen. De brandveiligheidseisen van de exploitant spelen ook een rol bij de planning het nemen van brandbeveiligingsmaatregelen. Om redenen van persoonlijke verantwoordelijkheid of om zijn eigen operationele processen veilig te stellen, kan hij besluiten om verdere uitgebreide brandbeveiligingsmaatregelen te nemen. Samengevat moeten bij de planning van een brandbeveiligingssysteem de volgende eisen in acht worden genomen: 

  • Bouwvoorschriften
  • Vereisten van de verzekeraar
  • eisen van de exploitant

Door de verschillende grootte en eisen van bedrijven is het echter niet mogelijk om een algemeen geldend model te creëren voor de noodzakelijke brandbeveiligingsmaatregelen. Een brandbeveiligingsexpert zou daarom al in de planningsfase van magazijnen of logistieke centra moeten worden betrokken, die een brandbeveiligingsconcept op maat naar de individuele behoeften zal opstellen.

Waarom WAGNER?

Als ervaren installatiefabrikant heeft WAGNER zich gespecialiseerd in de planning en projectering van brandbeveiligingssystemen voor magazijnen en logistiek. Het bedrijf is een van de wereldleiders op het gebied van brandpreventie.

Nog niet overtuigd? Ontdek hier meer!          Contacteer ons hierel je vrij om hier

 

Wettelijke vereisten

Bedrijven moeten zich houden aan diverse voorschriften en richtlijnen op het gebied van brandbeveiliging. De volgende voorschriften spelen hierbij ondermeer een rol:

  • Eisen ten aanzien van veiligheid en gezondheid
  • Eisen ten aanzien van de werkomgeving van personen
  • Bouwvoorschriften

Bouwwerken moeten zodanig worden ingericht, gebouwd, aangepast en onderhouden dat de veiligheid, gezondheid en het milieu niet in gevaar komen. Bouwkundige installaties moeten zodanig worden ingericht, gebouwd, aangepast en onderhouden dat het ontstaan van brand en de verspreiding van vuur en rook wordt voorkomen en dat in geval van brand de redding van mensen en dieren en effectieve bluswerkzaamheden mogelijk zijn.

Interacties van installatietechniek, bouwkundige en organisatorische brandbeveiliging

Bij de planning van brandbeveiligingssystemen moet worden opgemerkt dat brandbeveiligingsmaatregelen met betrekking tot systeemtechniek, constructie en organisatie elkaar beïnvloeden. Brandbestrijding of brandpreventie kan alleen succesvol zijn door de interactie van de verschillende brandbeveiligingsmaatregelen. Zo moet bijvoorbeeld worden voorkomen dat verschillende brandbeveiligingsmaatregelen elkaar storen. Als de genomen maatregelen echter op een zinvolle manier worden gecombineerd en  geimplementeerd om elkaar aan te vullen, kan een technisch en economisch efficiënte oplossing worden bereikt.

Loss prevention - beschermingsconcepten voor hoogbouwmagazijnen, diepvriesmagazijnen, gevaarlijke stoffen magazijnen & Co.

Of het nu gaat om brandbeveiliging voor het geautomatiseerde hoogbouwmagazijn, voor diepvries- of gevaarlijke stoffenopslag, elk type schapmagazijn heeft andere eisen en specifieke risico's vanuit het oogpunt van brandbeveiliging. De eisen voor het optimale brandveiligheidsconcept zijn daarom ook verschillend. In automatische hoogbouwmagazijnen met kleine ladingdragers (kleine onderdelenmagazijnen) wordt het plastic materiaal van de kleine ladingdragers een uitdaging in geval van brand: de reactie op brand is vergelijkbaar met het verbranden van benzine. In koelhuizen beschermt vorst echter niet tegen brand - de overheersende droge atmosfeer met gemakkelijk brandbare verpakkingsmaterialen bevordert de verspreiding van vuur. In onze themapagina's tonen wij u doordachte en op maat gemaakte brandbeveiligingsoplossingen.

Gecertificeerde kwaliteit op het hoogste niveau

WAGNER ontwikkelt eigen technologieën en producten en zet daarmee steeds weer nieuwe maatstaven op de markt. Vandaag de dag zijn er tot 700 patenten uit het eigen ontwikkelingswerk van het bedrijf voortgekomen. Onze systemen en producten zijn getest en gecertificeerd. Als erkend installateur hebben wij ook de goedkeuring van VdS Schadenverhütung GmbH. Deze erkenning is een uitdrukking van hoge kwaliteit en betrouwbaarheid. Het is van centraal belang voor zowel eigenaren als bestuurders. VdS Schadenverhütung GmbH is geaccrediteerd voor diverse tests en certificeringen volgens DIN, ISO en EN normen en is lid van de European Fire and Security Group (EFSG).

1 OxyReduct® -generator (VPSA-technologie): maakt de stikstof voor zuurstofreductie in de beschermde ruimte uit de omgevingslucht ter plaatse
2 Toevoerlucht (omgevingslucht)
3 Uitlaatlucht (O2)
4 Inlaatleiding N2: voert de stikstof in de beschermingszone, meestal via een recirculatiesysteem.
5 OxyControl besturing: regelt de processen van het volledige OxyReduct® -systeem
6 Sectieafsluiter: Sluit/opent de stikstoftoevoer voor de betreffende beveiligde ruimte.
7 Ruimtebesturing 1 en 2: bewaakt en regelt het zuurstofgehalte binnen het gedefinieerde beschermingsniveau in combinatie met OxyControl
8 O2-sensor OXY.SENS®: meet permanent de zuurstofconcentratie in het beschermde gebied
9 OXY.SENS® SIL2 sensor: meet bovendien de zuurstofconcentratie en activeert de sectieafsluiter als de concentratie onder 12 vol.% daalt.
10 Display: Geeft de actuele zuurstofconcentratie van een beschermde ruimte weer.
11 TITANUS® rookaanzuigdetectiesysteem: actieve branddetectie via aspiratie voor vroegtijdige rookdetectie
12 Op de behoeften gebaseerde beschermingsconcepten: Door middel van verschillende beschermingsconcepten en zuurstofconcentraties kunnen beschermingszones vrij toegankelijk blijven, bijvoorbeeld voor personeel of beperkt voor onderhoudsdoeleinden.