Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Brannsikring uten rester ved slukking

Brannsikringsløsninger for IT & ADB

For å sørge for pålitelig IT-drift 24 timer i døgnet, syv dager i uken er det viktig å ta koordinerte forholdsregler. I IT-strukturer med høy tilgjengelighet omfatter standardtiltakene redundans i klimaanlegget, avbruddsfri strømforsyning og jevnlig vedlikehold uten avbrudd i driften. Et intelligent, teknisk brannsikringssystem kan forhindre brannfarer og sørge for beskyttelse av mennesker, miljø og eiendom. Brannalarmsystemer med svært følsomme røykdetektorer med luftprøvetaking og sikring mot falske alarmer gir grunnleggende beskyttelse. Hvis en alvorlig situasjon oppstår, kan et tilleggssystem med automatisk slukking med nitrogenkass kvele brannen effektivt og uten rester. Mange datasenteroperatører bruker gratis kjøling for å holde energikostnadene under kontroll. WAGNER tilbyr individuelle brannsikringsløsninger for dette formålet også – systemer som ikke bare sørger for maksimum sikkerhet, men også påser at det ikke vil bli behov for å slå av strømmen dersom en brann oppstår.

Aktiv brannforebygging med OxyReduct®

WAGNERs brannsikringskonsept er basert på kontinuerlig brannforebygging ved hjelp av OxyReduct® inertluftsystem. Det kontinuerlige brannforebyggingssystemet reduserer oksygenkonsentrasjonen i det beskyttede området fra 20,9 vol-% i normal luft til et beskyttende, redusert nivå. Dette oppnås ved hjelp av en kontrollert tilførsel av nitrogen. Dette «tar pusten fra brannen» og hindrer at det sprer seg videre. Nitrogenet som kreves utvinnes fysisk på stedet fra luften i rommet, en prosess som både er miljøvennlig og kostnadseffektiv.

I hvor stor grad oksygennivået reduseres avgjøres alltid av materialene som hovedsakelig skal beskyttes og deres antennelsesgrenser. For IT-anlegg er antennelsesgrensene til det aktuelle stoffene og de nødvendige konsentrasjonmålene for Inertluft-systemene er definert i VdS 3527. Den nødvendige oksygenkonsentrasjonen for andre beskyttede områder bestemmer av WAGNER individuelt og etter behov, basert på branneksperimenter. Planleggere må også vurdere om systemet trenger å designet slik at området fortsatt blir fritt tilgjengelig for kunder eller ansatte til alle tider. Brannforebygging omfatter derfor mange ulike sikringskonsepter, hvert perfekt tilpasset bestemte miljøer og sikringsmål, noen også med flertrinns oksygenreduksjon.

Oppdag ulmebranner: Tidlig branndeteksjon med TITANUS® røykdetektorer med luftprøvetaking

Brannsikring for områder med IT-systemer må omfatte overvåkning ved bruk av et automatisk brannalarmsystem. VdS’ retningslinje 2095 må følges når man planlegger og installerer automatiske systemer for branndeteksjon. Punktvise røykdetektorer brukes ofte til å overvåke IT-områder. Det er viktig å påse at de konfigureres riktig for området som overvåkes og de forventede brannegenskapene. Tidlig branndeteksjon i klimakontrollerte IT-anlegg er vanskelig med konvensjonelle punktvise detektorer, ettersom ventilasjonen forvrenger disse brannegenskapene. Derfor oppdager disse systemene bare branner etter at de har utviklet seg til en viss grad. Røykdetektorer med luftprøvetaking (tidligere kjent som aspirasjonsdetektorer) med høy følsomhet sørger for aktiv sikring i IT-anlegg, siden de kan oppdage branner i tidlige faser, også i områder med høy luftstrøm. WAGNERs TITANUS® aspirasjonsdetektor sørger for pålitelig, tidlig branndeteksjon og gir dermed et avgjørende forsprang: Alt som skal til for å utløse den er 2 gram pyrolyse i løpet av 180 sekunder. Ulike alarmgrenser gjør det mulig å skille mellom ulike brannsituasjoner, slik at operatører kan reagere riktig på den spesifikke hendelsen som inntreffer. Tidlig branndeteksjon gjør det mulig å begrense effekten av begynnende branner raskt og dermed minimere mulige skader.

Avhengighet av to detektorer for å unngå falske alarmer

Røykdetektorsystemer med luftprøvetaking kan konfigureres avhengig av to detektorer for å utløse et automatisk slukkesystem ved brann. Ved å gjøre dette oppfyller man VDE 0833-kravet om at to ulike detektorer må signalisere brannalarmer.

Kollektiv effekt for forbedret følsomhet

Røykdetektorer med luftprøvetaking bruker det som kalles en kollektiv effekt, som betyr at flere punkter for luftprøvetaking i samme rom trekker inn røyk samtidig. Dette øker følsomheten til røykdetektoren med luftprøvetaking betydelig. Konvensjonelle røykdetektorer utløser bare alarmer når et forhåndsbestemt nivå for røyktetthet eller økning i røyktetthet er oversteget. Røykdetektorer med luftprøvetaking kan derimot pålitelig oppdage virvlende røykpartikler.

Overvåkningsutstyr som bruker TITANUS® røykdetektorer med luftprøvetaking

Disse systemene for tidlig deteksjon overvåker ikke bare rom, men også utstyr, som f.eks. switch- og serverskap eller måle- og kontrollutstyr – utstyr som vanligvis er kilden til brannen, kanskje til og med årsaken. WAGNERs røkydetektorer med luftprøvetaking kan for eksempel installeres langs serverhyllene for å oppnå tidligst mulig branndeteksjon akkurat der brannrisikoen er størst. Med sitt TITANUS RACK·SENS®, tilbyr WAGNER også en løsning spesielt designet for montering i ADB-, server- og kontrollskap. Det integrerte systemet for branndeteksjon og brannslukking utgjør en kostnadseffektiv metode for å overvåke opptil fem skap ved bruk av ett system. Det passer for enheter med en konstruksjonshøyde på 44,45 mm (1U) med ekstern slukking eller med en konstruksjonshøyde på 88,9 mm (2U) med integrert slukking.

Planlegging av brannsikring for IT-anlegg

Effektiv tapsforebygging i IT-anlegg handler om å koordinere og kombinere alle tiltak riktig, basert på selskapets individuelle sikringsmål.

Det føderale kontoret for IT-sikkerhet (BSI)s grunnleggende retningslinjer for IT-sikring kan brukes som grunnlag for å utforme alle nødvendige sikkerhetstiltak når man for eksempel konstruerer et serverrom. De grunnleggende retningslinjene angir en prosedyre for å indentifisere og implementere sikkerhetstiltak i IT-anlegg. De er utformet for å hjelpe IT-anlegg å fastsette passende sikringsnivåer og omfatter mange anbefalinger om teknisk, organisatorisk og personlig sikkerhet.

Det er viktig å ta med strukturelle brannsikringstiltak, som å bruke ikke-brennbare konstruksjonsmaterialer og separere brannseksjoner strukturelt (ved å for eksempel bruke en branndør). Organisatoriske tiltak er også nødvendig, f.eks. å lage brannrømningsveier og planer for brannvesenet. Tekniske tiltak omfatter å utstyre IT-anlegget med adgangskontroll, brannalarm og et brannslukningssystem. Det anbefales å utforme et omfattende brannsikringskonsept på et tidlig stadium, slik at de ulike strukturelle, organisatoriske og tekniske brannsikringstiltakene passer logisk sammen og oppfyller selskapets sikringsmål. Under planleggingsstadiet for datasenteret må man behandle spørsmål om hvordan og hvor brannseksjonene skal deles, hvor brennbare materialer skal brukes og hvilke områder som kan dra fordel av et opphevet gulv for å legge rørsystemer for tidlig branndeteksjon. 

Hvorfor WAGNER?

Som en erfaren brannsikringsekspert har WAGNER utviklet forebyggende brannsikringsløsninger spesielt for IT-sektoren siden 1976.

Overbevis deg selv også          Kontakt oss her

.

Kombinere systemer

Et automatisk utløst slukkesystem må installeres i IT-området i tilfelle brann.  WAGNER anvender i hovedsak gassbaserte slukkesystemer, ettersom de slukker branner effektiv og uten rester. Disse gassene har også fordelen at de ikke er etsende eller elektrisk ledende. I slukkeprosessen fyller systemet det beskyttede området med trykksatt gass. Med konvensjonelle slukkesystemer er det risiko for at skjøre komponenter kan bli skadet. WAGNER har utviklet en løsning for dette også: en spesialutviklet lyddemper (FirExting SILENT) som beskytter lydfølsomme komponenter ved å minimere lydtrykket som dannes når slukkegassene slippes ut gjennom dysene. Lydtrykk som normalt er på et nivå over 130 dB(A) blir redusert til rundt 98 dB(A). Indre rom kan også utstyres med WAGNERs valgfrie strømningsregulatorer for å sikre tilførsel med lavt trykk og muliggjøre mindre trykkreduserende overflater.