Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Brannsikringsløsninger for lagre og logistikksentre

Brannforebygging, deteksjon og slukking i lagre

WAGNER tilbyr operatører av lagre og logistikksentre innovative konsepter for brannsikring, som sørger for driftssikkerhet og beskytter mennesker, prosesser og produkter: OxyReduct® inertluftsystem reduserer oksygennivået til i et tidligere angitt beskyttet område og hindrer dermed at begynnende branner utvikler seg eller sprer seg. Til forskjell fra sprinklerbasert brannsikring, forebygger Inertluft branner fra å starte i utgangspunktet.

WAGNERs svært følsomme TITANUS® høyfølsomme røykdetektor (tidligere kalt aspirasjonsdetektorer) kan oppdage branner med 2.000 ganger mer følsomhet enn konvensjonelle røykdetektorer og gir dermed et avgjørende forsprang ved brann. Til tross for høy følsomhet er disse røykdetektorene ekstra godt sikret mot falske alarmer, takket være innebygde filtre, intelligent signalbehandling med LOGIC∙SENS og kompensasjon for endringer.

FirExting gassslukketeknologi er WAGNERs bidrag til brannslukking. Disse automatiske systemene for gasslukking bruker inertgasser (nitrogen, argon, CO2) til å slukke branner. Fordelen med disse slukkemidlene er at de er effektive og ikke etterlater rester. Varene blir ikke utsatt for vannskadene som ofte oppstår ved slukking med konvensjonelle sprinklersystemer, slik at prosessene kan gjenopptas umiddelbart.

Planlegging av brannsikring for lagre og logistikksentre

Ved planlegging av lagerbygninger – enten det er nye strukturer, ombygging eller utvidelse – må man ta hensyn til en rekke forskrifter og lovmessige retningslinjer relatert til brannsikring. Når det gjelder brannsikring, kommer de fleste av kravene fra bygningslover. Myndighetenes krav må imidlertid bare anses som minimumskrav, og de dekker bare et begrenset antall beskyttelsesmål. Ytterligere tiltak kreves ofte for å oppfylle forsikringsselskapenes krav til brannsikring. Vanligvis er disse tiltakene også nødvendig for å oppfylle flere beskyttelsesmål, som f.eks. beskyttelse av eiendom eller krav om trafikksikkerhet. Den enkelte operatørens krav om brannsikring spiller også en rolle i planleggingen av sikringstiltak. En operatør kan for eksempel velge å legge til mer omfattende sikringstiltak på grunn av personlig ansvar, trygghet eller for å sikre driftsprosesser. Oppsummert må man ta hensyn til følgende krav ved planlegging av brannsikringssystemer:

  • Byggelov relaterte krav
  • Krav fra forsikringsselskap
  • Behov og krav til driftsfase

Selskaper varierer imidlertid så mye i størrelse og har så ulike behov, at det er vanskelig å lage én enkelt generell modell for å fastsette de nødvendige brannsikringstiltakene. Derfor et det viktig å ta med en brannsikringsekspert i planleggingsfasene ved konstruksjon av lagre og logistikksentre, slik at denne kan utforme et brannsikringskonsept tilpasset de individuelle behovene til akkurat dette prosjektet.

1 OxyReduct®/generator (VPSA-teknologi): Utvinner nitrogen på stedet fra luften i rommet og bruker det til å redusere nivåene på oksygenkonsentrasjonen i det beskyttede området
2 Inntaksluft (romluft)
3 Utslippsluft (O2)
4 N2-innføringsrør: Fører nitrogen inn i det beskyttede området, der det vanligvis fordeles via et luftsirkulasjonssystem
5 OxyControl sentral kontrollenhet: Styrer prosessene for hele OxyReduct®-systemet
6 Velgerventil: Åpner/lukker ventilene for nitrogentilføresel for spesifikke områder
7 Områderegulator 1 og 2: Jobber sammen med OxyControl for å overvåke oksygeninnholdet og justere det til innenfor angitte sikringsnivåer
8 OXY-SENS® O2 Sensor: Måler kontinuerlig nivåene for oksygenkonsentrasjon innenfor det beskyttede området
9 OXY-SENS® SIL2 Sensor: Utfører tilleggsmålinger av oksygenkonsentrasjonen og aktiverer lukking av sektorventiler når målingene faller under 12 vol-%.
10 Områdedisplay: Viser nåværende nivåer for oksygenkonsentrasjon innenfor hvert beskyttet område
11 TITANUS® røykdetektor med luftprøvetaking: Aktiv branndeteksjon som bruker luftprøvetaking til å identifisere røyk tidlig
12 Behovstilpassede sikringskonsepter: Flere beskyttelsesordninger og nivåer for oksygenkonsentrasjon kan brukes for å holde beskyttede områder tilgjengelige, f.eks. ubegrenset adgang for ansatte eller begrenset adgang for vedlikeholdsformål