Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Vedlikehold er en nødvendighet!

Hvordan sørge for at brannforebyggende systemer er klare for bruk

Hvis en brann bryter ut i et produksjonsanlegg, må brannsikringssystemet fungere perfekt. Profesjonelt vedlikehold spiller en veldig viktig rolle i dette. Det kan få alvorlige konsekvenser hvis systemene svikter på grunn av manglende vedlikehold – ikke minst for operatøren, som kan bli holdt ansvarlig. Det finnes klare spesifikasjoner om hvilke typer vedlikehold som skal utføres når og av hvem.

Forskrifter om sikkerhet på arbeidsplassen og i arbeidet samt statlige bygningslover pålegger operatører av kommersielle og industrielle fasiliteter å sørge for at alle brannsikringstiltak fungerer fullt ut. Dette omfatter ikke bare å sørge for at utstyret blir riktig installert, men også at det blir riktig vedlikeholdt.

I praksis er situasjonen ofte en helt annen. De nødvendige brannforebyggende systemene blir ofte planlagt og installert i samsvar med forskriftene, men senere forsømt. Årsakene til dette er typisk kostnadsbesparelser, uvitenhet og urealistiske risikovurderinger eller at det ikke blir rapportert om strukturelle endringer som kan svekke effekten av brannsikringssystemene slik de opprinnelig ble designet og installert. Denne typen forsømmelser kan få kostbare konsekvenser: Hvis operatøren ikke oppfyller forpliktelsene sine om vedlikehold, kan forskringsselskapet nekte å betale ved brann. Hvis brannen fører til personskader eller dødsfall, kan operatøren bli holdt strafferettslig ansvarlig.

Vedlikehold i samsvar med standarder

Det er rimelig at brannforebyggende systemer bare kan oppfylle hensikten hvis de blir profesjonelt vedlikeholdt og holdes i god fungerende stand. I følge DIN 31051 består «vedlikehold» av fire grunnleggende typer aktiviteter:

  • Inspeksjoner,
  • Vedlikehold,
  • Reparasjoner,
  • Forbedringer.

Inspeksjoner bidrar til å fastsette og evaluere måltilstanden. De kan i bredeste forstand beskrives som funksjonskontroller. Vedlikehold består av tiltak som påser at måltilstanden er oppfylt, f.eks. rengjøring og utskifting av slitte deler. Reparasjon består i å reparere et defekt system, slik at driften kan gjenopptas. Til slutt kommer forbedringer, et samlebegrep for alle tiltak som tas for å forbedre den funksjonelle sikkerheten.

Juridisk grunnlag

Ulike retningslinjer gjelder for vedlikehold og testing av brannforebyggende systemer:

  • Produsentenes vedlikeholdsinstruksjoner;
  • Eiendomsforsikringsselskapenes retningslinjer;
  • Bygningsforskrifter innenfor den gjeldende delstaten;
  • Gjeldende forsikringsvilkår.

For brannforebyggende systemteknologiløsninger levert av produsenten og montøren WAGNER Group er retningslinjene VdS 2093 (brannslukningssystemer med gasslukkemidler), VdS 2380 (brannslukningssystemer med ikke-flytende inertgasser), VdS 2381 (brannslukningssystemer med halokarbongasser), VdS3527 (oksygenreduksjonssystemer) og DIN VDE 0833 (fare- og brannalarmsystemer) alle spesielt viktige. De korresponderende databladene angir inspeksjonsperiodene og alle handlinger som skal utføres som en del av vedlikeholdet. Produsentens vedlikeholdsinstruksjoner må følges. Det gjelder også retningslinjene som er avtalt med operatøren, montøren og forsikringsselskapet.

Som en generell regel kan man si at operatøren er forpliktet til å jevnlig overvåke anlegget og påse at alt påkrevd vedlikehold har blitt gjennomført. Dette begynner med egenkontroller utført hver dag, uke eller måned av den driftslederen som er ansvarlig for brannsikringsutstyret eller den brannsikringsansvarlige. Nøyaktige inspeksjonsplaner for hvert system finnes i driftsmanualene. Inspeksjoner og vedlikehold må alltid utføres av sertifiserte selskaper. Eksperttesting i samsvar med bygningsforskriftene for anlegget må utføres av en uavhengig ekspert fra en testorganisasjon som VdS, Dekra eller TÜV.

Velge et sertifisert installasjonsfirma

Dersom det ikke utføres nødvendige tester av et system eller det ikke utføres vedlikehold av VdS-godkjente installatører, vil det medføre risiko. Operatører bruker ofte ikke-sertifiserte selskaper til å utføre vedlikehold. Dette er problematisk, siden slike firmaer ofte mangler den nødvendige kunnskapen om det spesifikke systemet eller ikke har direkte tilgang til reservedeler for reparasjon. Dette innebærer dermed å «leke med ilden» – Hvis en operatør engasjerer et underkvalifisert vedlikeholdsselskap og enheten feiler ved brann, ligger alt ansvaret hos operatøren. I verste fall kan operatøren holdes direkte ansvarlig for den forårsakede skaden. I henhold til VdS 2038 Brannforsikringsselskapenes generelle sikkerhetsprosedyrer for fabrikker og kommersiell eiendom er vedlikehold et grunnleggende krav for å sørge for at brannsikringssystemer alltid er klare. Dersom man unnlates å utføre slik vedlikehold, kan de føre til tap av forsikringsbeskyttelse.

Derfor er det ikke rart at for eksempel VdS anbefaler at vedlikeholdet utføres av et installasjonsfirma med godkjenning for systemet det gjelder. Ved å engasjere slike leverandører går operatører foran med et godt eksempel og påser samtidig at å skaffe reservedeler ikke vil være noe problem. Og eksemplarisk brannsikring lønner seg – ved at man beskytter mennesker, utstyr, bygninger og miljøet. Å ha en vedlikeholdskontrakt med et anerkjent installasjonsselskap garanterer ikke bare at utstyret vil være driftsklart til enhver tid, men det sikrer samtidig at obligatoriske inspeksjoner og vedlikehold utføres til riktig tid. Slik selskaper kan umiddelbart identifisere og utbedre endringer i utstyret og dermed bevare verdien til hele systemet for betydelig lengre tid. En annen fordel: De årlige vedlikeholdskostnadene er tydelige og enkle å beregne, ettersom de er nøyaktig presisert i kontrakten.

Fem grunner til å engasjere installasjonsselskapet til å utføre vedlikeholdet

Når det gjelder vedlikehold av brannforebyggende systemer, bør selskapet som installerte det være operatørens førstevalg, fordi:

1.    er VdS-godkjent og DIN 14675-sertifisert på det aktuelle systemet;
2.    ha ansatte lært opp til å utføre profesjonelt vedlikehold i tråd med gjeldende standarder;
3.    har reservedeler på lager eller kan skaffe disse raskt;
4.    kan tilby nødhjelp døgnet rundt;
5.    kan hjelpe operatørene med spørsmål om brannsikring.