Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Ofte stilte spørsmål

Begrepet «brannsikring» viser til forebyggende tiltak for å hindre at branner bryter ut. Dersom branner likevel bryter ut, vil tiltak som tidlig brannsikring og brannforebygging bidra til å beskytte mennesker, eiendeler og prosesser.

Brannsikring må sees på som en helhet. Bare helhetlige brannsikringskonsepter vil gi det ønskede nivået av brannsikring. Brannsikring kan deles inn i forebyggende og defensiv brannsikring. Forebyggende brannsikring kan videre deles inn i strukturell, teknisk og organisatorisk brannsikring.

Branndetektorer som reagerer på forbrenning og/eller pyrolyseprodukter som svever i luften.

Kilde: DIN EN 54-1:2011

En røykdetektor hvor luft og aerosoler trekkes inn gjennom luftprøvetakingsutstyr via en luftprøvetakingsenhet (f.eks. en aspirasjonsvifte eller pumpe) og føres til én eller flere røyksensorenheter.

Kilde: DIN E 54-20:2009

En komponent, serie av komponenter eller spesialenhet (f.eks. et rørnett e.l.) som er del av et røykdeteksjonssystem med luftprøvetaking og fører luftprøver til røyksensorenheten.

Kilde: DIN EN 54-20:2009

Røykdetektorer med luftprøvetaking er røykdetektorer som bruker en luftprøvetakingsenhet (f.eks. en aspirasjonsvifte) til å kontinuerlig trekke inn luft og aerosoler i et egnet rørsystem for luftprøvetaking, slik at luften føres til én eller to svært følsomme røyksensorer. Luftprøvene evalueres innenfor enheten. Disse detektorsystemene kan justeres og parametriseres optimalt for bestemte forhold i omgivelsene. Røykdetektorer med luftprøvetaking testes og sertifiseres i samsvar med en egen separat produktstander, DIN EN 54-20.

DIN EN 54-20 deler inn røykdetektorer med luftprøvetaking i tre ulike følsomhetklasser: Klasse A for svært følsomme detektorer, klasse B for følsomme detektorer og klasse C for standard detektorer.

Alarmer som reagerer på brannegenskaper målt i nærheten av et fast punkt.

Kilde:  DIN EN 54-1:2011

Automatiske branndetektorer velges basert på den forventede brannutviklingen og interferensfaktorene som forventes på eiendommen. Planleggingsspesialister som WAGNER kan bruke disse rammebetingelsene som et grunnlag for å velge egnet brannsikring og konfigurere prosjektet i henhold til kundens behov.

Røykdetektorer med luftprøvetaking kan for eksempel i samsvar med standarden utgjøre et substitutt for opptil 32 punktvise røykdetektorer. Røykdetektorer med luftprøvetaking kan være å foretrekke ved anvendelser som krever tidligst mulig branndeteksjon og de som kunne dra fordel av et sentralt, lett tilgjengelig røykdeteksjonssystem med luftprøvetaking for å kunne utføre vedlikehold uten driftsavbrudd. Røykdetektorer med luftprøvetaking passer også perfekt for å sørge for maksimum sikkerhet mot falske alarmer, spesielt når du brukes sammen med et filtersystem spesielt tilpasset den enkelte brukssituasjonen.

Røykdetektorer med luftprøvetaking er for eksempel å foretrekke for anvendelser med betydelig luftfuktighet, veldig høye eller lave temperaturer eller høy luftforurensing.

 

«Punktene for luftprøvetaking på røykvarslere med luftprøvetaking bør konfigureres som punktvise røykdetektorer.»

Når man planlegger et røykdeteksjonssystem med luftprøvetaking, innebærer dette at et luftprøvetakingspunkt for en klasse C-detektor vil reagere med samme følsomhet som en konvensjonell punktvis røykdetektor.

Kilde: NS 3960

WAGNERs definisjon av «tidligst mulig branndeteksjon» er «så tidlig som mulig, men forsatt sikkert». Dette forspranget i branndeteksjonen brukes til å identifisere scenarioer for brannutbrudd innenfor det optimale tidsvinduet og aktivere de tilsvarende alarmene snarest mulig.

En gruppe av komponenter (inklusive et kontrollpanel for branndeteksjon) som, når satt opp som angitt, er i stand til å detektere branner, rapportere dem og sende signaler for å iverksette egnet handling.

Kilde: VdS 2380: 2016-06 (05)

Inertluft-systemer tilfører et beskyttet område nitrogen for å hindre spredning av flammer. Inertluft-systemer fungerer som forebyggende brannsikring. Inertluft-systemer er ikke designet for å slukke branner.

Slike systemer må planlegges, installeres og testes på bakgrunn av presis kunnskap om det beskyttede området, bruken av området og nødvendige tiltak for beskyttelse av ansatte. Det er viktig å vurdere risikotilpassede brannsikringstiltak som en helhet. Inertluft-systemer kan bare brukes som en del av et brannsikringskonsept, sammen med andre brannsikringstiltak.

Kilde: VdS 3527:2015-05 (02)

Inertluft-systemer opprettholder en atmosfære i et beskyttet rom/område som pålitelig forhindrer spredning av flammer. Egnede tiltak og kontrollutstyr gir det beskyttede området akkurat nok nitrogen slik at målet for oksygenkonsentrasjonen ikke overstiges.

Kilde: VdS 3527:2015-05 (02)

Brannrisiko bestemmes basert på sannsynligheten for at en brann skal oppstå og skaden den kan forventes å medføre. Merk: Ofte beregnet som produktet av sannsynlighet og innvirkning.

Kilde: DIN EN ISO 13943: 2011-02

Et brannsikringssystem er en gruppe av enheter som sammen er i stand til å automatisk utløse handlinger som minimerer virkningen av en brann.

Kilde: DIN EN 54-1:2011

Pyrolyse viser til kjemisk nedbrytning av et stoff på grunn av varme.
Merk: Ordet pyrolyse brukes ofte om brannstadiet før forbrenningen starter og flammer blir synlige.

Kilde: DIN EN ISO 13943: 2011-02

VdS-godkjenning er en bekreftelse på at utstyr, komponenter, systemer og/eller montører er i samsvar med relevante VdS-retningslinjer.

Kilde: VdS 2380:2016-06 (05)