Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Zapobieganie pożarom w magazynie substancji niebezpiecznych

Zapobieganie pożarom, wykrywanie i gaszenie pożarów w magazynie

We współpracy ze swoimi klientami – firmami Fuchs Lubritech i VdS-Schadenverhütung GmbH w Kolonii – firma WAGNER opracowała koncepcję, która spełnia wysokie wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej w magazynie substancji niebezpiecznych. Koncepcja ochrony przeciwpożarowej chroni zarówno pracowników, jak i magazyn, towary, technikę magazynową i środowisko. Część tej koncepcji opiera się na zastosowaniu systemu aktywnego zapobiegania pożarom OxyReduct®: Za pomocą instalacji do redukcji zawartości tlenu jego ilość w magazynie substancji niebezpiecznych ulega redukcji do 13,5% obj. To stale niskie stężenie tlenu sprawia, że większość substancji nie jest w stanie spalić się sama.

Jednak niektóre substancje znajdujące się w magazynie substancji niebezpiecznych mają wartości graniczne zapłonu leżące poniżej tego poziomu. W celu zapewnienia optymalnej ochrony przeciwpożarowej tych materiałów firma WAGNER dodatkowo zamontowała instalację gaśniczą CO2 sterowaną czujkami płomienia, która w przypadku alarmu na wysokości około pięciu metrów tworzy jezioro gaśnicze CO2, które redukuje istniejące stężenie tlenu do poziomu 8% obj., niezwykle skutecznie umożliwiając gaszenie pożaru. Aby jezioro gaśnicze było skuteczne w przypadku pożaru, substancje wysoce łatwopalne i niebezpieczne są składowane wyłącznie w dolnej części magazynu.

Jak najwcześniejsze wykrywanie pożaru – maksymalne korzyści czasowe ograniczają szkody

Aby móc wcześnie podjąć środki zaradcze w przypadku pożaru, należy dodatkowo zastosować zasysające czujki dymu TITANUS® w celu wczesnego wykrywania pożaru w magazynie substancji niebezpiecznych. Zasysające czujki dymu wykrywają szybko, niezawodnie i są do 2000 razy bardziej czułe w porównaniu do konwencjonalnych czujek dymu. Jednocześnie zasysające czujki dymu TITANUS® dzięki zastosowanym filtrom, opatentowanemu przez firmę WAGNER systemu przetwarzania sygnału LOGIC∙SENS oraz kompensacji znoszenia są niezwykle odporne na fałszywe alarmy.

W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej i wybuchu pożaru w magazynie substancji niebezpiecznych absolutnie konieczne jest natychmiastowe podjęcie odpowiednich działań w celu uniknięcia poważnych szkód.

Za pomocą systemu zarządzania zagrożeniami VisuLAN® można w dowolnym momencie centralnie monitorować różne sytuacje niebezpieczne i systemy bezpieczeństwa. Oprogramowanie udostępnia ponad 500 niezależnych od producenta interfejsów i umożliwia monitorowanie systemów sygnalizacji pożarowej, monitoring wizyjny oraz systemy dostępu i ewakuacji. System w każdej chwili udostępnia wszystkie informacje. Nieprawidłowości i incydenty są zgłaszane bezpośrednio i można natychmiast podjąć środki zaradcze.

Dlaczego firma WAGNER?

Dzięki systemom ochrony przeciwpożarowej do magazynów substancji niebezpiecznych BASF lub Fuchs Lubritech firma WAGNER Group GmbH wypracowała sobie w ostatnich latach wiodącą rolę w aktywnej ochronie przeciwpożarowej.

Przekonaj się o WAGNER tutaj          Możesz się z nami skontaktować tutaj

.

Ustawy i rozporządzenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej w magazynie substancji niebezpiecznych

Nadtlenki, sód, magnez lub fosfor są przykładami substancji krytycznych pod względem ochrony przeciwpożarowej. Podczas przechowywania i stosowania tych substancji należy przestrzegać odpowiednich ustaw i wytycznych, takich jak poniżej:

• Ustawa o chemikaliach (niem. ChemG)

Rozporządzenie w sprawie substancji niebezpiecznych (niem. GefStoffV)

• Regulacje techniczne dotyczące substancji niebezpiecznych (niem. TRGS)

• Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa w procesie produkcji (BetrSichV)

• Regulacje techniczne dotyczące bezpieczeństwa pracy (niem. TRBS)

Przy obchodzeniu się z substancjami niebezpiecznymi obowiązują różne przepisy bezpieczeństwa dla przedsiębiorstw, takie jak Regulacje techniczne dotyczące cieczy palnych (niem. TRbF) oraz Regulacje techniczne dotyczące substancji niebezpiecznych (niem. TRGS). Wytyczne VdS regulują m.in. stosowanie i magazynowanie substancji palnych w strefach ochrony przeciwpożarowej.

Łączenie systemów

W celu ugaszenia pożaru i uniknięcia jego rozprzestrzeniania się system aktywnej ochrony przeciwpożarowej można uzupełnić o gazową instalację gaśniczą FirExting®, która jest wydajna i gasi bez pozostawiania jakichkolwiek resztek.