Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Rozwiązania ochrony przeciwpożarowej dla magazynów i logistyki

Zapobieganie pożarom, wykrywanie i gaszenie pożarów w magazynie

Firma WAGNER oferuje użytkownikom hal magazynowych i centrów logistyki innowacyjne koncepcje ochrony przeciwpożarowej służące wsparciu bezpieczeństwa eksploatacji i ochrony ludzi, procesów oraz towarów: za pomocą aktywnego systemu zapobiegania pożarom OxyReduct®w zdefiniowanej strefie ochrony zostaje obniżone stężenie tlenu, co zapobiega powstaniu i rozprzestrzenieniu się pożaru. Inaczej niż w przypadku ochrony przeciwpożarowej za pomocą tryskaczy możliwemu pożarowi zapobiega się tutaj przez obniżenie zawartości tlenu w powietrzu.

Wysoce czułe zasysające czujki dymu TITANUS® (zwane wcześniej nazywane czujkami zasysania dymu) firmy WAGNER wykrywają pożar 2000 razy czulej niż konwencjonalne czujki dymu i zapewniają tym samym znaczną oszczędność czasu w przypadku pożaru. Mimo wysokiej czułości zasysające czujki dymu są bardzo odporne na fałszywe alarmy dzięki zastosowanym filtrom, inteligentnemu przetwarzaniu sygnałów LOGIC∙SENS i kompensacji znoszenia.

W zakresie zwalczania pożaru firma WAGNER oferuje technologię gaszenia gazem FirExting®. W automatycznych gazowych instalacjach gaśniczych do gaszenia stosuje się gazy obojętne (azot, argon, CO2). Zaletą środków gaśniczych jest to, że są skuteczne i nie pozostawiają śladów. Towar pozostaje wolny od uszkodzeń spowodowanych przez wodę, które są często wynikiem gaszenia za pomocą konwencjonalnych instalacji tryskaczowych, a procesy można natychmiast wznowić.

Planowanie ochrony przeciwpożarowej dla magazynów i logistyki

Planowanie budynków magazynowych – niezależnie od tego, czy jest to nowy magazyn, modernizacja magazynu, czy rozbudowa budynku – wymaga uwzględnienia różnych przepisów i wytycznych prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Wymagania ochrony przeciwpożarowej wynikają przede wszystkim z prawa budowlanego. Są to roszczenia publicznoprawne, które z kolei należy rozumieć jedynie jako wymogi minimalne. Obejmują one jednak tylko ograniczoną liczbę celów ochrony. W celu spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej stawianych przez zakłady ubezpieczeń często konieczne są dalsze środki ochrony przeciwpożarowej. Z reguły jest to jedyny sposób na osiągnięcie dodatkowych celów ochrony, takich jak ochrona własności lub zobowiązania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przy planowaniu środków ochrony przeciwpożarowej ważną rolę odgrywają również wymagania ochrony przeciwpożarowej operatora. Ze względu na własną odpowiedzialność lub dla własnego bezpieczeństwa i ochrony procesów operacyjnych może on zadecydować o dalszych szeroko zakrojonych środkach ochrony przeciwpożarowej. Reasumując, przy planowaniu systemu ochrony przeciwpożarowej należy uwzględnić następujące wymagania:

  • Przepisy budowlane
  • Wymagania ubezpieczyciela
  • Wymagania operatora

Ze względu na różne rozmiary i wymagania przedsiębiorstw nie jest jednak możliwe stworzenie ogólnie obowiązującego modelu niezbędnych środków ochrony przeciwpożarowej. Już na etapie planowania magazynów lub centrów logistycznych należy zatem zaangażować eksperta ochrony przeciwpożarowej w opracowanie koncepcji ochrony przeciwpożarowej dostosowanej do indywidualnych wymagań.

1 Generator OxyReduct® (technologia VPSA): Pozyskuje azot do redukcji stężenia tlenu w strefie ochrony z otaczającego powietrza na miejscu
2 Doprowadzane powietrze (powietrze z otoczenia)
3 Odprowadzane powietrze (O2)
4 Rurka do doprowadzania N2: Doprowadza azot do strefy ochrony, z reguły rozprowadzanie następuje za pomocą klimatyzacji
5 Centrala sterowania OxyControl: Steruje procesami całej instalacji OxyReduct®
6 Zawór strefy: Zamyka/otwiera dopływ azotu do danej strefy 
7 Regulator stref 1 i 2: Kontroluje i reguluje zawartością tlenu w zakresie zdefiniowanego poziomu ochrony w połączeniu z OxyControl
8 Czujka OOXY.SENS®: Mierzy ciągle stężenie tlenu w strefie ochrony
Czujka SIL2 9 OXY-SENS®: Mierzy dodatkowo stężenie tlenu i przy przekroczeniu w dół 12% objętości aktywuje zamknięcie zaworu strefy
10 Wskaźnik strefy: Wskazuje aktualne stężenie tlenu w strefie ochrony
11 System zasysających czujek dymu TITANUS®: Aktywne zapobieganie pożarom za pomocą pobierania próbki powietrza do wczesnego wykrywania dymu
12 Odpowiednie do potrzeb koncepcje ochrony: Przy różnych koncepcjach ochrony i różnym stężeniu tlenu w strefy ochrony można wchodzić np. personel – bez ograniczeń, w celu konserwacji – z ograniczeniami

Łączenie systemów

Dzięki systemowi zarzadzania zagrożeniami VisuLAN® system zarządzania zagrożeniami można monitorować różne technologie w budynkach, systemy komunikacji i bezpieczeństwa oraz centralnie nimi zarządzać. Ryzyko związane z bezpieczeństwem i błędy w obsłudze ulegają zminimalizowaniu. W nagłych przypadkach można natychmiast podjąć właściwe działania, aby zapobiec poważnym awariom.