Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Rozwiązania ochrony przeciwpożarowej dla magazynów i logistyki

Zapobieganie pożarom, wykrywanie i gaszenie pożarów w magazynie

Firma WAGNER oferuje użytkownikom hal magazynowych i centrów logistyki innowacyjne koncepcje ochrony przeciwpożarowej służące wsparciu bezpieczeństwa eksploatacji i ochrony ludzi, procesów oraz towarów: za pomocą aktywnego systemu zapobiegania pożarom OxyReduct®w zdefiniowanej strefie ochrony zostaje obniżone stężenie tlenu, co zapobiega powstaniu i rozprzestrzenieniu się pożaru. Inaczej niż w przypadku ochrony przeciwpożarowej za pomocą tryskaczy możliwemu pożarowi zapobiega się tutaj przez obniżenie zawartości tlenu w powietrzu.

Wysoce czułe zasysające czujki dymu TITANUS® (zwane wcześniej nazywane czujkami zasysania dymu) firmy WAGNER wykrywają pożar 2000 razy czulej niż konwencjonalne czujki dymu i zapewniają tym samym znaczną oszczędność czasu w przypadku pożaru. Mimo wysokiej czułości zasysające czujki dymu są bardzo odporne na fałszywe alarmy dzięki zastosowanym filtrom, inteligentnemu przetwarzaniu sygnałów LOGIC∙SENS i kompensacji znoszenia.

W zakresie zwalczania pożaru firma WAGNER oferuje technologię gaszenia gazem FirExting®. W automatycznych gazowych instalacjach gaśniczych do gaszenia stosuje się gazy obojętne (azot, argon, CO2). Zaletą środków gaśniczych jest to, że są skuteczne i nie pozostawiają śladów. Towar pozostaje wolny od uszkodzeń spowodowanych przez wodę, które są często wynikiem gaszenia za pomocą konwencjonalnych instalacji tryskaczowych, a procesy można natychmiast wznowić.

Planowanie ochrony przeciwpożarowej dla magazynów i logistyki

Planowanie budynków magazynowych – niezależnie od tego, czy jest to nowy magazyn, modernizacja magazynu, czy rozbudowa budynku – wymaga uwzględnienia różnych przepisów i wytycznych prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Wymagania ochrony przeciwpożarowej wynikają przede wszystkim z prawa budowlanego. Są to roszczenia publicznoprawne, które z kolei należy rozumieć jedynie jako wymogi minimalne. Obejmują one jednak tylko ograniczoną liczbę celów ochrony. W celu spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej stawianych przez zakłady ubezpieczeń często konieczne są dalsze środki ochrony przeciwpożarowej. Z reguły jest to jedyny sposób na osiągnięcie dodatkowych celów ochrony, takich jak ochrona własności lub zobowiązania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przy planowaniu środków ochrony przeciwpożarowej ważną rolę odgrywają również wymagania ochrony przeciwpożarowej operatora. Ze względu na własną odpowiedzialność lub dla własnego bezpieczeństwa i ochrony procesów operacyjnych może on zadecydować o dalszych szeroko zakrojonych środkach ochrony przeciwpożarowej. Reasumując, przy planowaniu systemu ochrony przeciwpożarowej należy uwzględnić następujące wymagania:

  • Przepisy budowlane
  • Wymagania ubezpieczyciela
  • Wymagania operatora

Ze względu na różne rozmiary i wymagania przedsiębiorstw nie jest jednak możliwe stworzenie ogólnie obowiązującego modelu niezbędnych środków ochrony przeciwpożarowej. Już na etapie planowania magazynów lub centrów logistycznych należy zatem zaangażować eksperta ochrony przeciwpożarowej w opracowanie koncepcji ochrony przeciwpożarowej dostosowanej do indywidualnych wymagań.

Dlaczego firma WAGNER?

Jako doświadczony konstruktor instalacji firma WAGNER specjalizuje się w planowaniu i projektowaniu systemów ochrony przeciwpożarowej dla magazynów i logistyki. Firma jest jednym ze światowych liderów technologicznych w dziedzinie zapobiegania pożarom.

Przekonaj się sam!          Skontaktuj się z nami tutaj

Interakcje między specyficzną dla zakładu, strukturalną i organizacyjną ochroną przeciwpożarową

Planując systemy ochrony przeciwpożarowej należy wziąć pod uwagę, że środki technicznej, konstrukcyjnej i organizacyjnej ochrony przeciwpożarowej wzajemnie na siebie oddziałują. Tylko dzięki współdziałaniu różnych środków ochrony przeciwpożarowej można skutecznie walczyć z ogniem i zapobiegać pożarom. Na przykład różne rodzaje środków ochrony przeciwpożarowej nie mogą się wzajemnie zakłócać. Jeżeli jednak podjęte działania zostaną rozsądnie połączone i zaplanowane w taki sposób, aby się wzajemnie uzupełniały, będzie można uzyskać rozwiązanie wydajne pod względem technicznym i ekonomicznym.

Podstawa prawna ochrony przeciwpożarowej – prawo budowlane, rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa w procesie produkcji i inne.

Przedsiębiorstwa muszą przestrzegać różnych przepisów i wytycznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W tym zakresie obowiązują następujące przepisy:

  • Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa w procesie produkcji (BetrSichV)
  • Rozporządzenie o miejscach pracy (ArbStättV)
  • Ustawa o kodeksie budowlanym niemieckich krajów związkowych

Zgodnie z § 3 wzorcowej ordynacji budowlanej, na której opierają się krajowe kodeksy budowlane, budynki należy rozmieszczać, wznosić, zmieniać i konserwować w taki sposób, aby nie zagrażało to bezpieczeństwu ani porządkowi publicznemu, a w szczególności życiu, zdrowiu i naturalnym fundamentom życia. § 14 stwierdza ponadto, że budynki muszą być urządzone, wzniesione, zmodyfikowane i utrzymywane w taki sposób, aby zapobiegać powstawaniu pożaru, rozprzestrzenianiu się ognia i dymu (rozprzestrzenianiu pożaru) oraz aby umożliwić ratowanie ludzi i zwierząt oraz skuteczne prace gaśnicze w przypadku pożaru.

Zapobieganie stratom – koncepcje ochronne dla magazynów wysokiego składowania, mroźni, magazynów materiałów niebezpiecznych i innych.

Ochrona przeciwpożarowa zautomatyzowanych magazynów wysokiego składowania, mroźni lub magazynów substancji niebezpiecznych – każdy rodzaj magazynu ma inne wymagania i specyficzne zagrożenia z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej. Pod tym względem różnią się również wymagania dotyczące optymalnej koncepcji ochrony przeciwpożarowej. W automatycznym magazynie wysokiego składowania z pojemnikami euro (magazyn drobnych części) tworzywo sztuczne, z których są wykonane pojemniki, staje się wyzwaniem w przypadku pożaru: Zachowanie ogniowe jest porównywalne z zachowaniem przy spalaniu benzyny. W magazynach głębokiego mrożenia mróz nie chroni jednak przed pożarem – przeważająca sucha atmosfera z łatwopalnymi materiałami opakowaniowymi sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia. Na naszych stronach tematycznych prezentujemy przemyślane i dostosowane do Państwa potrzeb rozwiązania przeciwpożarowe.

Certyfikowana jakość na najwyższym poziomie

Firma WAGNER stale rozwija własne technologie i produkty oraz wyznacza nowe standardy na rynku. Wynikiem naszych własnych prac rozwojowych jest do tej pory blisko 700 patentów. Nasze systemy i produkty są testowane oraz certyfikowane. Jako uznany instalator posiadamy również aprobatę VdS Schadenverhütung GmbH. To wyróżnienie jest wyrazem wysokiej jakości i niezawodności. Jest to ważne w równym stopniu dla właścicieli i operatorów. VdS Schadenverhütung GmbH posiada akredytację w zakresie różnych badań i certyfikacji zgodnie z normami DIN, ISO i EN oraz jest członkiem Europejskiej Grupy Ochrony Przeciwpożarowej (EFSG).

1 Generator OxyReduct® (technologia VPSA): Pozyskuje azot do redukcji stężenia tlenu w strefie ochrony z otaczającego powietrza na miejscu
2 Doprowadzane powietrze (powietrze z otoczenia)
3 Odprowadzane powietrze (O2)
4 Rurka do doprowadzania N2: Doprowadza azot do strefy ochrony, z reguły rozprowadzanie następuje za pomocą klimatyzacji
5 Centrala sterowania OxyControl: Steruje procesami całej instalacji OxyReduct®
6 Zawór strefy: Zamyka/otwiera dopływ azotu do danej strefy 
7 Regulator stref 1 i 2: Kontroluje i reguluje zawartością tlenu w zakresie zdefiniowanego poziomu ochrony w połączeniu z OxyControl
8 Czujka OOXY.SENS®: Mierzy ciągle stężenie tlenu w strefie ochrony
Czujka SIL2 9 OXY-SENS®: Mierzy dodatkowo stężenie tlenu i przy przekroczeniu w dół 12% objętości aktywuje zamknięcie zaworu strefy
10 Wskaźnik strefy: Wskazuje aktualne stężenie tlenu w strefie ochrony
11 System zasysających czujek dymu TITANUS®: Aktywne zapobieganie pożarom za pomocą pobierania próbki powietrza do wczesnego wykrywania dymu
12 Odpowiednie do potrzeb koncepcje ochrony: Przy różnych koncepcjach ochrony i różnym stężeniu tlenu w strefy ochrony można wchodzić np. personel – bez ograniczeń, w celu konserwacji – z ograniczeniami

Łączenie systemów

Dzięki systemowi zarzadzania zagrożeniami VisuLAN® system zarządzania zagrożeniami można monitorować różne technologie w budynkach, systemy komunikacji i bezpieczeństwa oraz centralnie nimi zarządzać. Ryzyko związane z bezpieczeństwem i błędy w obsłudze ulegają zminimalizowaniu. W nagłych przypadkach można natychmiast podjąć właściwe działania, aby zapobiec poważnym awariom.