Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Zasada działania instalacji do redukcji zawartości tlenu OxyReduct®

Aby mógł powstać pożar, są potrzebne trzy czynniki: tlen, ciepło i paliwo. Jeśli zostanie usunięty jeden z tych czynników, pożar nie ma szans powstać. Zasada ta stanowi podstawę systemu OxyReduct®. Redukcja zawartości tlenu w powietrzu przysłowiowo „zapiera dech” ogniowi.

Przez wprowadzenie do strefy ochrony azotu stężenie tlenu zostaje zredukowane w takim stopniu, że zostaje przekroczona granica zapłonu znajdującego się tam materiału. System OxyReduct® zapewnia w ten sposób atmosferę, w której można wykluczyć wybuch otwartego pożaru. Pozostały tlen nie wystarcza na podtrzymanie ognia lub jego rozprzestrzenienie się.

Potrzebny azot jest pozyskiwany przez to urządzenie bezpośrednio z otaczającego powietrza. Daje to nie tylko oszczędność kosztów, azot to główny składnik naturalnej atmosfery, lecz przede wszystkim również miejsca: Podczas gdy zwykłe systemy przeciwpożarowe wymagają wielkiej powierzchni na zapasy środków gaśniczych, takich jak na przykład duże zbiorniki na wodę do tryskaczy, system OxyReduct® wymaga jedynie powierzchni kilku metrów kwadratowych.

Innowacyjna i naturalna ochrona przeciwpożarowa

Zawartość azotu w powietrzu równa 78% objętości sprawia, że jest on jego głównym składnikiem i za pomocą generatora można go pozyskiwać bezpośrednio z otaczającego powietrza.

Azot jest nietoksyczny i tworzy w połączeniu z powietrzem mieszankę przyjazną dla oddychania. W przypadku chemicznych środków gaśniczych istnieje natomiast ryzyko, iż w temperaturze około 480 °C ulegają one rozpadowi i tworzą inne, żrące i niebezpieczne dla człowieka związki.

Natomiast właściwości azotu zapewniają, jego rozchodzenie się na stałe i przy stałym stężeniu w całej strefie ochrony.

Istnieją dwie metody, za pomocą których system OxyReduct® może z otaczającego powietrza generować azot: za pomocą techniki membranowej lub wykorzystując aktywny węgiel.

Technika membranowa:
Na zasadzie techniki membranowej otaczające powietrze jest sprężane za pomocą wiązki włókien polimerowych. We włóknach tych zostają oddzielone cząsteczki tlenu i azotu: Cząsteczki tlenu przenikają przez ścianki włókien, podczas gdy większe cząsteczki azotu przepływają przez włókna. Uzyskany w ten sposób azot zostaje wprowadzony do strefy ochrony przez system rurek. Ten rodzaj rozdzielania cząsteczek tlenu i azotu zapewnia w technice membranowej stały strumień objętości.

Węgiel aktywny:
W zasadzie aktywnego węgla cząsteczek tlenu i azotu z otaczającego powietrza są od siebie oddzielane za pomocą węglowych sit molekularnych (CMS lub ang. Carbon Molecular Sieve). W dwóch równej wielkości zbiornikach powietrze jest tłoczone przez łoże CMS (filtr) przy niewielkim nadciśnieniu 1–2 barów (model VPSA) lub 6–8 barów (model PSA). 

W każdej chwili należy zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie pracowników w ich miejscu pracy pomimo atmosfery ze zredukowaną zawartością tlenu.

Aby zapobiegać niekorzystnemu wpływowi na zdrowie pracowników, w ramach oceny zagrożenia należy podjąć środki ochrony przy pracy w atmosferze ze zredukowaną zawartością tlenu. Niemieckie Ustawowe Ubezpieczenie Wypadkowe (DGUV) podało na ten temat informację przedstawiającą środki budowlane, techniczne, organizacyjne oraz z zakresu medycyny pracy.

Pobierz tę informację DGUV: BGI/GUV-I 5162 Prace w atmosferze ze zredukowaną zawartością tlenu

Jako pierwszy system aktywnego zapobiegania pożarom w Niemczech przez niemieckie Zrzeszenie Ubezpieczycieli Majątkowych (Verband der Sachversicherer – VdS) uznano OxyReduct®. Uznanie tego systemu przez VdS Schadenverhütung GmbH potwierdza jego wysoką jakość i niezawodność.