Welcome to WAGNER

The default language for your present location is .
Do you want to change the language?

Continue with


Gaszenie gazami obojętnymi – azotem, argonem i IG-541

Trudno reagujące gazy do gaszenia pożaru

Instalację gaśniczą z gazami obojętnymi zaleca się w szczególności dla stref ze specjalnymi zaleceniami w zakresie ochrony. Jeśli są chronione dobra kultury, których nie można odtworzyć lub delikatne elementy techniczne, gdy wymagana jest maksymalna dostępność instalacji gaśniczej lub jeśli w związku z dużym obciążeniem ogniowym, energią elektryczną lub substancjami niebezpiecznymi w strefie ochrony mają miejsce szczególne zagrożenia. Gazy obojętne pozwalają na gaszenie bez resztek substancji, w którym wykluczone są dalsze szkody związane przykładowo ze stosowaniem wody, piany lub proszku. Gazy obojętne w typowym przebiegu pożaru nie wchodzą w reakcje chemiczne. Są one nietoksyczne i nie przewodzą energii elektrycznej. Dzięki temu nadają się one w idealny sposób do używania z urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi:

 • Azot jest naturalnym gazem gaśniczym.
 • Odznacza się on bardzo dobrym działaniem gaśniczym. 
 • Firma WAGNER jako pierwszy dostawca zastosowała azot w technice gaśniczej. 
 • Gęstość azotu jest taka sama jak powietrza, rozprowadza się on równomiernie w pomieszczeniach i w odpowiednio dobry sposób działa. 
 • Jego dostępność lub pozyskiwanie nie stanowi problemu, gdyż stanowi on 78,09% objętości atmosfery. 
 • Najniższy koszt ponownego napełnienia. 
 • Azot można stosować w sposób uniwersalny i wszechstronny. 
 • Argon to nietoksyczny gaz szlachetny, którego zawartość w atmosferze wynosi 0,93% objętości. 
 • Wśród gazów obojętnych argon nawet w warunkach krańcowych nie wchodzi w reakcje chemiczne. 
 • W związku z jego trudnym reagowaniem stosuje się go również do zwalczania pożarów z bardzo wysoką temperaturą. 
 • W związku z jego wysokim ciężarem właściwym (38% cięższy od powietrza) argon nadaje się idealnie do gaszenia w strefach z obciążeniem ogniowym blisko podłoża, np. w podwójnych podłogach. 
 • Niski koszt ponownego napełnienia. 
 • IG-541 to mieszanka naturalnych gazów obojętnych odznaczająca się ich odpowiednimi zaletami. 
 • Zawiera ona 52% objętości azotu, 40% objętości argonu i 8% objętości dwutlenku węgla. 
 • Koszty ponownego napełnienia IG-541 są w związku ze składem nieco wyższe niż w przypadku azotu lub argonu. 

Budowa gazowej instalacji gaśniczej

1. System zasysających czujek dymu: Analizuje w sposób ciągły i aktywny pobierając próbki powietrza, wykrywa najwcześniej jak to możliwe nawet minimalne powstawanie dymu 
2. Odciążenie ciśnienia: Zapobiega niedopuszczalnemu wzrostowi ciśnienia przy napełnianiu strefy gaszenia gazem 
3. Czujki dymu: Monitorują strefę gaszenia, sygnalizując alarmem w centrali sterowania gaszeniem powstawanie dymu 
4. Dysze do gaszenia gazem: Równomierne rozprowadzanie gazu gaśniczego w całej strefie gaszenia
5. Akustyczne i optyczne środki alarmowe: Zapewniają w czasie przed wstępnym ostrzeżeniem, by wszyscy ludzie mogli opuścić strefę ochrony
6. Ręczne włączanie: Umożliwia ręczną aktywację instalacji gaśniczej w przypadku odkrycia pożaru 
7. Centrala sygnalizacji pożarowej/sterowania gaszeniem: Przetwarza sygnały sygnalizacji pożarowej, włącza alarm i z zadanym czasem opóźnienia napełnia strefę gaszenia gazem 
8. Zbiorniki na środki gaśnicze: Mieszczą 80 lub 140 litrów nie skroplonego gazu gaśniczego pod ciśnieniem 200/300 bar, są z oszczędnością miejsca zainstalowane pojedynczo lub w bateriach

Zakres zastosowania

Muzea, archiwa, składy

Muzea, archiwa i magazyny muszą chronić unikatowe i bezpowrotne dzieła oraz wartości, stosując kompleksową koncepcję ochrony przeciwpożarowej. Nawet najmniejsze ilości dymu, najmniejsze pożary, a także użycie środków gaśniczych takich jak woda, piana czy proszek może na zawsze zniszczyć wartościowe eksponaty. System gaszenia gazem FirExting® umożliwia skuteczne i bezszkodowe, szybkie gaszenie pożarów.

go to News

Magazyn wysokiego składowania

Wysokie konstrukcje i duża ilość produktów wymagają dużego nakładu technicznego i przestrzeni w przypadku konwencjonalnych instalacji tryskaczowych/wodnych. Technologia gaszenia gazem FirExting® nie wymaga minimalnych odległości między poziomami składowania – jak to jest wymagane w przypadku tryskaczy – i gasi skutecznie i bezszkodowo.

go to News

Zautomatyzowane magazyny drobnych części

Wysoki stopień automatyzacji, maksymalne wykorzystanie pojemności magazynowej i wąskie korytarze z wysokimi, gęsto rozmieszczonymi regałami magazynowymi sprzyjają rozwojowi i rozprzestrzenianiu się pożarów. Gaszenie pianą lub wodą z jednej strony okazuje się trudne, a z drugiej prowadzi do dalszych szkód pośrednich. Natomiast technologia gaszenia gazem FirExting® równomiernie rozprzestrzenia gaz gaśniczy, gasząc wydajnie i bezszkodowo.

go to News

Magazyn substancji niebezpiecznych

Bezpieczeństwo w magazynach substancji niebezpiecznych stawia przed jego użytkownikiem i osobami odpowiedzialnymi za ochronę przeciwpożarową duże wyzwania. Substancje łatwo zapalne i reaktywne stanowią zwiększone zagrożenie pożarowe. FirExting® skutecznie i bezszkodowo gasi pożary przy użyciu gazów gaśniczych o niskiej reakcyjności.

go to News

Centra obliczeniowe

Maksymalna dostępność ma najwyższy priorytet w centrach obliczeniowych. Ze względu na dużą gęstość energii w centrum obliczeniowym istnieje zwiększone ryzyko pożaru, które już w przypadku niezauważalnie tlącego się kabla może doprowadzić do pożaru z awarią centrum obliczeniowego. Dzięki technologii gaszenia gazem FirExting® proces gaszenia przebiega niezwykle równomierne i łagodne dzięki stopniowemu napełnianiu gazem i specjalnie opracowanym tłumikom akustycznym.

go to News

Automatyczne systemy szaf magazynowych

Specjalna konstrukcja i kompaktowe magazynowanie wysokiej jakości towarów w systemach szaf magazynowych stanowi wyzwanie dla konwencjonalnej ochrony przeciwpożarowej. Dzięki innowacyjnej technologii gaszenia gazem FirExting® firma WAGNER wprowadza rozwiązanie do równomiernego rozprowadzania gazu gaśniczego w systemach szaf magazynowych/systemach specjalnych.

go to News

Zakłady przemysłowe i obszary produkcyjne

Należy w jak największym stopniu unikać awarii w zakładach przemysłowych i obszarach produkcyjnych. Ochrona osób oraz dużych otwartych przestrzeni stanowi ogromne wyzwanie pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dzięki technologii gaszenia gazem FirExting® gaszenie jest szybkie i precyzyjne. Występowanie niepożądanych efektów ubocznych, takich jak uszkodzenie wodą przez instalacje tryskaczowe w sąsiednich obszarach, jest wykluczone.

go to News

Dyspozytornie, pomieszczenia pomiarowe i sterownie

W celu utrzymania użytkowania i eksploatacji budynku centralne dyspozytornie, pomieszczenia pomiarowe i sterownie, w których mieści się technika budynku lub telekomunikacja, muszą być w pełni funkcjonalne. Wczesne wykrywanie pożaru i gaszenie gazem za pomocą FirExting® może zazwyczaj utrzymać pracę.